Honda S2000 AP1 Turbo 530Ps

Honda S2000 AP1 Turbo 530Ps

Ο Κώ­στας εί­ναι κα­τά βά­ση μη­χα­νό­βιος, α­φού κυ­κλο­φο­ρεί με έ­να Suzuki GSX600-R Κ10 με με­γά­λη προί­κα μά­λι­στα και κά­ποια στιγ­μή πή­ρε την α­πό­φα­ση να πά­ρει κά­τι με δύ­ο πα­ρα­πά­νω τρο­χούς. Αυ­τό το κά­τι, λοι­πόν, εί­ναι το συ­γκε­κρι­μέ­νο μαύ­ρο Honda S2000 AP1 που βλέ­πε­τε ε­δώ. Αυ­τό που δεν βλέ­πε­τε α­κό­μα εί­ναι το turbo που κρύ­βε­ται κά­τω α­πό το κα­πό και τα 530 ά­λο­γα, που ξε­κι­νά­νε α­πό το στρό­φα­λο για να τα­λαι­πω­ρή­σουν την ευαί­σθη­τη με­τά­δο­ση. Ο Κώ­στας θέ­λει να ξε­χω­ρί­ζει. Θέ­λει να βλέ­πουν εί­τε το αυ­το­κί­νη­το εί­τε την μο­το­σι­κλέ­τα του και να ξέ­ρουν ό­τι εί­ναι τα δι­κά του. Γι’ αυ­τό, λοι­πόν, α­πο­φά­σι­σε να α­σχο­λη­θεί και με την ε­ξω­τε­ρι­κή εμ­φά­νι­ση του S2000 του, ε­κτός φυ­σι­κά α­πό τη βελ­τί­ω­ση στον κι­νη­τή­ρα.

Μί­α πο­νε­μέ­νη ι­στο­ρί­α

Το αυ­το­κί­νη­το, ό­ταν το α­γό­ρα­σε ο Κώ­στας, ή­ταν ή­δη βελ­τιω­μέ­νο, με κλει­στό μο­τέρ, αλ­λά και με κα­κή χρή­ση και συ­ντή­ρη­ση α­πό τον προ­η­γού­με­νο ι­διο­κτή­τη. Τα μπεκ του δεν ψέ­κα­ζαν σω­στά και το α­πο­τέ­λε­σμα ή­ταν να στε­γνώ­σουν α­πό καύ­σι­μο δύ­ο κύ­λιν­δροι και να πα­ρου­σιά­σουν έ­ντο­νη φθο­ρά, με α­πο­τέ­λε­σμα η κα­τα­νά­λω­ση των λα­διών να συ­να­γω­νί­ζε­ται αυ­τή της βεν­ζί­νης. Ο Κώ­στας ε­πί­σης έ­χει άλ­λη μί­α ι­διο­τρο­πί­α, ό­ταν α­σχο­λεί­ται με κά­τι, α­σχο­λεί­ται στο 100% με αυ­τό μέ­χρι να το ο­λο­κλη­ρώ­σει. Έ­τσι, λοι­πόν, ά­φη­σε τα πά­ντα στην ά­κρη και πή­ρε την α­πό­φα­ση να ο­λο­κλη­ρώ­σει α­πό κά­θε ά­πο­ψη τό­σο την εμ­φά­νι­ση ό­σο και τη μη­χα­νι­κή βελ­τί­ω­ση του αυ­το­κι­νή­του του. Και κά­που ε­δώ ξε­κι­νά­ει ο μα­ρα­θώ­νιος!

Let theshow begin!

Ο μη­χα­νι­κός, που α­σχο­λή­θη­κε με το να ε­πα­να­φέ­ρει στη ζω­ή τον κι­νη­τή­ρα του S2000, εί­ναι ο Στα­μά­της Τό­ρας, της STM Performance. Ο κι­νη­τή­ρας λύ­θη­κε και τα ερ­γο­στα­σια­κά πι­στό­νια μα­ζί με τις μπιέ­λες και τα μέ­ταλ­λά τους πή­γαν για α­να­κύ­κλω­ση. Το μπλοκ στάλ­θη­κε στην Engine Tech by Dakis και ο Δά­κης Σκα­μπελ­τζής έ­κα­νε ρε­κτι­φιέ και πέ­ρα­σε τα χι­τώ­νια της Darton. Ο στρό­φα­λος, που το­πο­θε­τή­θη­κε, εί­ναι πλέ­ον και­νούρ­γιος, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν μέ­ταλ­λα της ACL μα­ζί με thrust washer και συν­δυά­στη­καν με τις Heavy Duty μπιέ­λες της ZRP και με τα σφυ­ρή­λα­τα πι­στό­νια της CP. Στα πι­στό­νια, οι πεί­ροι αλ­λά­χθη­καν με τους ε­νι­σχυ­μέ­νους της Diamond και, τέ­λος, το­πο­θε­τή­θη­κε και έ­να block guard της Supertech, για να έ­χου­με το κε­φά­λι μας ή­συ­χο. Η α­λή­θεια εί­ναι ό­τι οι κι­νη­τή­ρες F20C των S2000 έ­χουν τρο­με­ρή α­ντο­χή, μιας και στο πα­ρελ­θόν έ­χου­με δο­κι­μά­σει turbo set-up με κλει­στό μπλοκ και με ιπ­πο­δυ­νά­μεις που ξε­περ­νούν τα 600 ά­λο­γα. Ε­πει­δή, ό­μως, ο Κώ­στας σκέ­φτε­ται το μέλ­λον και η GT3582R που φο­ρά­ει δεν θα μεί­νει για πο­λύ και­ρό μέ­σα στο μη­χα­νο­στά­σιο, α­πο­φά­σι­σε να κά­νει τον κι­νη­τή­ρα α­λε­ξί­σφαι­ρο. Στην κυ­λιν­δρο­κε­φα­λή, τώ­ρα, έ­γι­ναν αρ­κε­τές ε­πεμ­βά­σεις, που α­φο­ρούν κυ­ρί­ως το valvetrain. Οι εκ­κε­ντρο­φό­ροι πα­ρέ­μει­ναν οι ερ­γο­στα­σια­κοί, ό­χι ό­μως και οι βαλ­βί­δες. Τό­σο στην ει­σα­γω­γή ό­σο και στην ε­ξα­γω­γή το­πο­θε­τή­θη­καν οι Competition Plus της Ferrea, πα­ρέ­α με ο­δη­γούς, δι­πλά ε­λα­τή­ρια, retainers τι­τα­νί­ου, κα­θώς και τσι­μου­χά­κια, ε­πί­σης α­πό τη γκά­μα της Ferrea. Μπλοκ και κα­πά­κι δέ­θη­καν με βί­δες της ARP, οι ο­ποί­ες ε­πί­σης έ­χουν δέ­σει μπιέ­λες με στρό­φα­λο και -α­νά­με­σά τους- μπή­κε μί­α ερ­γο­στα­σια­κή φλά­ντζα κε­φα­λής. Ο κι­νη­τή­ρας α­να­πνέ­ει μέ­σω μιας πε­τα­λού­δας της Skunk2 και μιας με­ταλ­λι­κής σή­τας στο turbo.

Turbo time!

Με τον κι­νη­τή­ρα έ­τοι­μο, σει­ρά εί­χε η υ­πο­δο­μή για το turbo. Μί­α custom πολ­λα­πλή ε­ξα­γω­γής φι­λο­ξε­νεί τό­σο το turbo GT3582R της Garrett ό­σο και το external wastegate των 44mm της TiAL. Το turbo έ­χει λό­γο A/R στην εξαγωγή 0,82 με διά­με­τρο συμπιεστή 61mm και μπο­ρεί να βγά­λει μέ­χρι και 680 ά­λο­γα, ε­πί­σης συ­νερ­γά­ζε­ται με μί­α σκά­στρα ε­ξω­τε­ρι­κού τύ­που της GReddy. Αυ­ξη­μέ­νες πλέ­ον οι α­νά­γκες σε καύ­σι­μο κι έ­τσι ε­πι­στρα­τεύ­τη­καν τα μπεκ της Injector Dynamics, με πα­ρο­χή στα 1.050cc/min για να τρο­φο­δο­τή­σουν τον κι­νη­τή­ρα. Στο έρ­γο των μπεκ ση­μα­ντι­κή βο­ή­θεια δί­νει η α­ντλί­α καυ­σί­μου της Walbro, με πα­ρο­χή στα 255lt/hr. Πα­ντού έ­χουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί κο­λά­ρα σι­λι­κό­νης της Samco Sport, α­πό το custom intercooler μέ­χρι το ψυ­γεί­ο νε­ρού της Mishimoto. Το δο­χεί­ο α­να­θυ­μιά­σε­ων λα­διού της D1 Spec ο­λο­κλη­ρώ­νει την ει­κό­να στο μη­χα­νο­στά­σιο και πλέ­ον έ­μει­νε η με­τά­δο­ση και φυ­σι­κά η α­νάρ­τη­ση και τα φρέ­να. Ξέ­χα­σα την ε­ξά­τμι­ση, που χρη­σι­μο­ποιεί δύ­ο τε­λι­κά κα­ζα­νά­κια και προ­έρ­χε­ται α­πό την Skunk2. Τέ­λος, τη γε­νι­κή δια­χεί­ρι­ση την έ­χει α­να­λά­βει η μο­νά­δα της AEM Series II σε συ­νερ­γα­σί­α με έ­να wideband και το boost controller της HDI.

Για­τί ό­χι 9;

Ο κι­νη­τή­ρας στρο­φά­ρει μέ­χρι τις 8.000rpm, πράγ­μα ι­διαί­τε­ρα πα­ρά­ξε­νο για Honda. Ε­πί­σης, το V-TEC ε­νερ­γο­ποιεί­ται στις 4.200rpm, ο­πό­τε το ω­φέ­λι­μο φά­σμα λει­τουρ­γί­ας του έ­χει αλ­λά­ξει αρ­κε­τά. Το γε­γο­νός ό­τι εί­χα­με 1.000rpm λι­γό­τε­ρες, κό­στι­σε σε ε­πι­δό­σεις, κά­τι που εί­δα­με ό­ταν ε­πι­τα­χύ­να­με α­πό 2η σχέ­ση και 60km/h μέ­χρι τα 200km/h. Η 5η σχέ­ση φτά­νει στα 198,7km/h και χά­νο­νται πο­λύ­τι­μα δέ­κα­τα για την αλ­λα­γή σε 6η και μέ­χρι τα 200km/h. Ε­πί­σης, η πί­ε­ση του turbo κα­τά τη διάρ­κεια των με­τρή­σε­ων ή­ταν στο 1,25bar, πράγ­μα που ση­μαί­νει ό­τι ο κι­νη­τή­ρας α­πέ­δι­δε 530Ps. Οι λι­γό­τε­ρες 1.000rpm ε­πη­ρέ­α­σαν και την α­πό­δο­ση στο 0-100km/h, α­φού χά­σα­με δέ­κα­τα και στην αλ­λα­γή σε 2η και στην αλ­λα­γή σε 3η, με α­πο­τέ­λε­σμα να δού­με στην ο­θό­νη 5,33sec. Τα πρώ­τα 18 μέ­τρα δια­νύ­θη­καν σε 2,43sec, μιας και τα λά­στι­χα δεν ή­ταν και η κα­λύ­τε­ρη ε­πι­λο­γή, αν και ο σκο­πός του Gus εί­ναι να τα αλ­λά­ξει στο μέλ­λον με Toyo R1R. Τα 13,22sec πά­ντως για τα 400 μέ­τρα με τα 180,10km/h τα­χύ­τη­τας ε­ξό­δου δεν εί­ναι και ά­σχη­μα. Βέ­βαια, τα 9,22sec, που χρεια­στή­κα­με για το 100km/h-200km/h, εί­ναι κά­τι που μπο­ρεί να βελ­τιω­θεί με το α­νέ­βα­σμα του κό­φτη κα­τά 1.000rpm. Το turbo πά­ντως φαί­νε­ται ό­τι ξυ­πνά­ει στις με­σαί­ες στρο­φές, α­φού με 3η σχέ­ση α­πό τα 50km/h μέ­χρι τα 80km/h χρεια­στή­κα­με 3,21sec, ε­νώ α­πό τα 80km/h μέ­χρι τα 110km/h μό­λις 1,89sec.

Carbon, βλέ­πω carbon!

Και α­φού ζα­λι­στή­κα­με λί­γο με τις με­τρή­σεις και τον άρ­ρω­στο ή­χο που βγά­ζει ο κι­νη­τή­ρας και τα δύ­ο τε­λι­κά κα­ζα­νά­κια, ε­πι­στρέ­φου­με στα αν­θρα­κο­νή­μα­τα. Α­νοί­γο­ντας τις LSD πόρ­τες, το μά­τι πέ­φτει στα carbon τα­μπε­λά­κια που βρί­σκο­νται στο μαρ­σπιέ και στη συ­νέ­χεια στο carbon τα­μπλό, στην carbon κε­ντρι­κή κον­σό­λα. Ε­ξω­τε­ρι­κά ξε­χω­ρί­ζει με το μπρο­στά lip spoiler, τα side skirts της Spoon, το carbon κα­πό της Seibon, τους προ­φυ­λα­κτή­ρες του ΑΡ2 και διά­φο­ρες άλ­λες λε­πτο­μέ­ρειες που θα δεί­τε στον πί­να­κα α­να­λυ­τι­κά.

Τι θα άλ­λα­ζα;

Προ­σω­πι­κά θα α­νέ­βα­ζα τον κό­φτη του­λά­χι­στον κα­τά 1.000rpm πά­νω και με­τά θα έ­βγα­ζα τις πόρ­τες LSD. Εί­ναι ε­ντυ­πω­σια­κές ό­ταν το βγά­ζεις φω­το­γρα­φί­ες, αλ­λά με την κου­κού­λα κλει­στή το να προ­σπα­θή­σεις να βγεις α­πό ε­κεί μέ­σα, θυ­μί­ζει την δια­δι­κα­σί­α που χρειά­ζε­ται για να βγεις α­πό άρ­μα μά­χης. Του­μπα­ρι­σμέ­νο. Ο Gus έ­χει διά­φο­ρα πράγ­μα­τα στο μυα­λό του για το μέλ­λον, με­τα­ξύ άλ­λων κά­τι έ­λε­γε για body-kit της Amuse και με­γα­λύ­τε­ρο turbo και διά­φο­ρα άλ­λα!

ΤΕ­ΧΝΙ­ΚΑ ΧΑ­ΡΑ­ΚΤΗ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΑ

ΚΙ­ΝΗ­ΤΗ­ΡΑΣ
Κυ­βι­σμός: 1.997cc
Διά­με­τρος x Δια­δρο­μή:  87mm x 84mm

Σχέ­ση Συ­μπί­ε­σης: 9,7:1
CP σφυ­ρή­λα­τα πι­στό­νια

ZRP Heavy Duty μπιέ­λες

Diamond πεί­ροι πι­στο­νιών

Darton dry sleeves

Supertech blockguard

Injector Dynamics μπεκ καυ­σί­μου 1.050cc/min

Walbro α­ντλί­α καυ­σί­μου 255lt/hr

Ferrea competition plus βαλ­βί­δες ει­σα­γω­γής/ε­ξα­γω­γής

Ferrea ο­δη­γοί βαλ­βί­δων

Ferrea τσι­μου­χά­κια βαλ­βί­δων

Ferrea ε­λα­τή­ρια βαλ­βί­δων

Ferrea retainers τι­τα­νί­ου

Skunk2 πε­τα­λού­δα

ARP βί­δες κε­φα­λής

ARP βί­δες στρο­φά­λου

ARP βί­δες μπιε­λών

ACL μέ­ταλ­λα

ACL Thrust washer

TiAL external wastegate 44mm

GReddy σκά­στρα

Mishimoto ψυ­γεί­ο νε­ρού

Mishimoto βε­ντι­λα­τέρ

Garrett GT3582R turbo

Skunk2 ε­ξά­τμι­ση 80mm

Custom πολ­λα­πλή ε­ξα­γω­γής

Custom downpipe

AEM wideband

HDI boost controller

Α­ΕΜ Series IΙ ΕCU

Samco Sports κο­λά­ρα σι­λι­κό­νης

D1 Spec δο­χεί­ο α­να­θυ­μιά­σε­ων λα­διού

 

ΜΕ­ΤΑ­ΔΟ­ΣΗ
Clutchmasters ε­ξά­φτε­ρος δί­σκος συ­μπλέ­κτη

S2000 AP2 κι­βώ­τιο τα­χυ­τή­των

S2000 AP2 δια­φο­ρι­κό

Α­ΜΑ­ΞΩ­ΜΑ-Ε­ΣΩ­ΤΕ­ΡΙ­ΚΟ
Lambo-Style doors

Spoon ε­μπρός μπά­ρα θό­λων

Spoon πί­σω μπά­ρα θό­λων

Carbon σή­μα­τα στα μαρ­σπιέ

Carbon κα­πά­κι πολ­λα­πλα­σια­στών

Carbon κα­πά­κι μπεκ

Carbon alcantara τι­μό­νι

AP2 ε­μπρός προ­φυ­λα­κτή­ρας

AP2 πί­σω προ­φυ­λα­κτή­ρας

lip spoiler ε­μπρός

Spoon style side skirts

OEM style α­ε­ρο­το­μή

Mohair κου­κού­λα

Buddyclub πί­σω φα­νά­ρια

Seibon carbon VS II κα­πό

APR GT3 carbon κα­θρέ­φτες

3Μ α­ντη­λια­κές μεμ­βρά­νες

Α­ΝΑΡ­ΤΗ­ΣΗ-ΦΡΕ­ΝΑ

BC type BR coilover kit

ΤΡΟ­ΧΟΙ

JR3 8,5Jx17in ε­μπρός, 9,5Jx17in πί­σω ζά­ντες

Kormoran UHP 215/45 ε­μπρός, 245/40 πί­σω ε­λα­στι­κά

TUNED BY:

STMPerformance

Ε­θνι­κής Α­ντι­στά­σε­ως 91

Α­χαρ­νές

Τηλ.: 211 11 11 150

 

ΜΕ­ΤΡΗ­ΣΕΙΣ

                                                                                                                      

ΔΙΑ­ΓΡΑΜ­ΜΑ Ε­ΠΙ­ΤΑ­ΧΥΝ­ΣΗΣ

 

Ε­ΠΙ­ΤΑ­ΧΥΝ­ΣΗ Α­ΠΟ ΣΤΑ­ΣΗ

ΚΜ/Η           SEC   STOCKCAR*

0-60                 2,73

0-80                 4,01

0-100               5,33

0-120               6,67

0-140               8,53

0-160               10,531

0-180               13,21

0-200               16,86

*Με­τρή­σεις

 

AΠΟ­ΜΑ­ΚΡΥΝ­ΣΗ Α­ΠΟ ΣΤΑ­ΣΗ

Μ        SEC    @        ΚΜ/Η

18        2,43     @        52,50

60        4,54     @        92,13

100      5,99     @        109,50

200      8,80     @        142,93

400      13,22   @        180,10

 

Roll με 2α
ΚΜ/Η            
SEC
60-120             3,70

60-160             7,05

60-200             11,76

100-200           9,22

 

ΡΕ­ΠΡΙΖ

ΚΜ/Η             SEC

50-80               3,21

80-110             1,89

 

Αρθρογράφος

 

Η Hyundai στην κορυφή των Red Dot Awards 2020

Η Hyundai στην κορυφή των Red Dot Awards 2020

Το concept EV “Prophecy” κατέκτησε το βραβείο «Best of the Best» και τα “45” EV concept και “Neptune” concept ΕV φορτηγό κυψελών καυσίμου κατέκτησαν τ...