Honda S2000 AP1 Turbo 530Ps

Honda S2000 AP1 Turbo 530Ps

Ο Κώ­στας εί­ναι κα­τά βά­ση μη­χα­νό­βιος, α­φού κυ­κλο­φο­ρεί με έ­να Suzuki GSX600-R Κ10 με με­γά­λη προί­κα μά­λι­στα και κά­ποια στιγ­μή πή­ρε την α­πό­φα­ση να πά­ρει κά­τι με δύ­ο πα­ρα­πά­νω τρο­χούς. Αυ­τό το κά­τι, λοι­πόν, εί­ναι το συ­γκε­κρι­μέ­νο μαύ­ρο Honda S2000 AP1 που βλέ­πε­τε ε­δώ. Αυ­τό που δεν βλέ­πε­τε α­κό­μα εί­ναι το turbo που κρύ­βε­ται κά­τω α­πό το κα­πό και τα 530 ά­λο­γα, που ξε­κι­νά­νε α­πό το στρό­φα­λο για να τα­λαι­πω­ρή­σουν την ευαί­σθη­τη με­τά­δο­ση. Ο Κώ­στας θέ­λει να ξε­χω­ρί­ζει. Θέ­λει να βλέ­πουν εί­τε το αυ­το­κί­νη­το εί­τε την μο­το­σι­κλέ­τα του και να ξέ­ρουν ό­τι εί­ναι τα δι­κά του. Γι’ αυ­τό, λοι­πόν, α­πο­φά­σι­σε να α­σχο­λη­θεί και με την ε­ξω­τε­ρι­κή εμ­φά­νι­ση του S2000 του, ε­κτός φυ­σι­κά α­πό τη βελ­τί­ω­ση στον κι­νη­τή­ρα.

Μί­α πο­νε­μέ­νη ι­στο­ρί­α

Το αυ­το­κί­νη­το, ό­ταν το α­γό­ρα­σε ο Κώ­στας, ή­ταν ή­δη βελ­τιω­μέ­νο, με κλει­στό μο­τέρ, αλ­λά και με κα­κή χρή­ση και συ­ντή­ρη­ση α­πό τον προ­η­γού­με­νο ι­διο­κτή­τη. Τα μπεκ του δεν ψέ­κα­ζαν σω­στά και το α­πο­τέ­λε­σμα ή­ταν να στε­γνώ­σουν α­πό καύ­σι­μο δύ­ο κύ­λιν­δροι και να πα­ρου­σιά­σουν έ­ντο­νη φθο­ρά, με α­πο­τέ­λε­σμα η κα­τα­νά­λω­ση των λα­διών να συ­να­γω­νί­ζε­ται αυ­τή της βεν­ζί­νης. Ο Κώ­στας ε­πί­σης έ­χει άλ­λη μί­α ι­διο­τρο­πί­α, ό­ταν α­σχο­λεί­ται με κά­τι, α­σχο­λεί­ται στο 100% με αυ­τό μέ­χρι να το ο­λο­κλη­ρώ­σει. Έ­τσι, λοι­πόν, ά­φη­σε τα πά­ντα στην ά­κρη και πή­ρε την α­πό­φα­ση να ο­λο­κλη­ρώ­σει α­πό κά­θε ά­πο­ψη τό­σο την εμ­φά­νι­ση ό­σο και τη μη­χα­νι­κή βελ­τί­ω­ση του αυ­το­κι­νή­του του. Και κά­που ε­δώ ξε­κι­νά­ει ο μα­ρα­θώ­νιος!

Let theshow begin!

Ο μη­χα­νι­κός, που α­σχο­λή­θη­κε με το να ε­πα­να­φέ­ρει στη ζω­ή τον κι­νη­τή­ρα του S2000, εί­ναι ο Στα­μά­της Τό­ρας, της STM Performance. Ο κι­νη­τή­ρας λύ­θη­κε και τα ερ­γο­στα­σια­κά πι­στό­νια μα­ζί με τις μπιέ­λες και τα μέ­ταλ­λά τους πή­γαν για α­να­κύ­κλω­ση. Το μπλοκ στάλ­θη­κε στην Engine Tech by Dakis και ο Δά­κης Σκα­μπελ­τζής έ­κα­νε ρε­κτι­φιέ και πέ­ρα­σε τα χι­τώ­νια της Darton. Ο στρό­φα­λος, που το­πο­θε­τή­θη­κε, εί­ναι πλέ­ον και­νούρ­γιος, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν μέ­ταλ­λα της ACL μα­ζί με thrust washer και συν­δυά­στη­καν με τις Heavy Duty μπιέ­λες της ZRP και με τα σφυ­ρή­λα­τα πι­στό­νια της CP. Στα πι­στό­νια, οι πεί­ροι αλ­λά­χθη­καν με τους ε­νι­σχυ­μέ­νους της Diamond και, τέ­λος, το­πο­θε­τή­θη­κε και έ­να block guard της Supertech, για να έ­χου­με το κε­φά­λι μας ή­συ­χο. Η α­λή­θεια εί­ναι ό­τι οι κι­νη­τή­ρες F20C των S2000 έ­χουν τρο­με­ρή α­ντο­χή, μιας και στο πα­ρελ­θόν έ­χου­με δο­κι­μά­σει turbo set-up με κλει­στό μπλοκ και με ιπ­πο­δυ­νά­μεις που ξε­περ­νούν τα 600 ά­λο­γα. Ε­πει­δή, ό­μως, ο Κώ­στας σκέ­φτε­ται το μέλ­λον και η GT3582R που φο­ρά­ει δεν θα μεί­νει για πο­λύ και­ρό μέ­σα στο μη­χα­νο­στά­σιο, α­πο­φά­σι­σε να κά­νει τον κι­νη­τή­ρα α­λε­ξί­σφαι­ρο. Στην κυ­λιν­δρο­κε­φα­λή, τώ­ρα, έ­γι­ναν αρ­κε­τές ε­πεμ­βά­σεις, που α­φο­ρούν κυ­ρί­ως το valvetrain. Οι εκ­κε­ντρο­φό­ροι πα­ρέ­μει­ναν οι ερ­γο­στα­σια­κοί, ό­χι ό­μως και οι βαλ­βί­δες. Τό­σο στην ει­σα­γω­γή ό­σο και στην ε­ξα­γω­γή το­πο­θε­τή­θη­καν οι Competition Plus της Ferrea, πα­ρέ­α με ο­δη­γούς, δι­πλά ε­λα­τή­ρια, retainers τι­τα­νί­ου, κα­θώς και τσι­μου­χά­κια, ε­πί­σης α­πό τη γκά­μα της Ferrea. Μπλοκ και κα­πά­κι δέ­θη­καν με βί­δες της ARP, οι ο­ποί­ες ε­πί­σης έ­χουν δέ­σει μπιέ­λες με στρό­φα­λο και -α­νά­με­σά τους- μπή­κε μί­α ερ­γο­στα­σια­κή φλά­ντζα κε­φα­λής. Ο κι­νη­τή­ρας α­να­πνέ­ει μέ­σω μιας πε­τα­λού­δας της Skunk2 και μιας με­ταλ­λι­κής σή­τας στο turbo.

Turbo time!

Με τον κι­νη­τή­ρα έ­τοι­μο, σει­ρά εί­χε η υ­πο­δο­μή για το turbo. Μί­α custom πολ­λα­πλή ε­ξα­γω­γής φι­λο­ξε­νεί τό­σο το turbo GT3582R της Garrett ό­σο και το external wastegate των 44mm της TiAL. Το turbo έ­χει λό­γο A/R στην εξαγωγή 0,82 με διά­με­τρο συμπιεστή 61mm και μπο­ρεί να βγά­λει μέ­χρι και 680 ά­λο­γα, ε­πί­σης συ­νερ­γά­ζε­ται με μί­α σκά­στρα ε­ξω­τε­ρι­κού τύ­που της GReddy. Αυ­ξη­μέ­νες πλέ­ον οι α­νά­γκες σε καύ­σι­μο κι έ­τσι ε­πι­στρα­τεύ­τη­καν τα μπεκ της Injector Dynamics, με πα­ρο­χή στα 1.050cc/min για να τρο­φο­δο­τή­σουν τον κι­νη­τή­ρα. Στο έρ­γο των μπεκ ση­μα­ντι­κή βο­ή­θεια δί­νει η α­ντλί­α καυ­σί­μου της Walbro, με πα­ρο­χή στα 255lt/hr. Πα­ντού έ­χουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί κο­λά­ρα σι­λι­κό­νης της Samco Sport, α­πό το custom intercooler μέ­χρι το ψυ­γεί­ο νε­ρού της Mishimoto. Το δο­χεί­ο α­να­θυ­μιά­σε­ων λα­διού της D1 Spec ο­λο­κλη­ρώ­νει την ει­κό­να στο μη­χα­νο­στά­σιο και πλέ­ον έ­μει­νε η με­τά­δο­ση και φυ­σι­κά η α­νάρ­τη­ση και τα φρέ­να. Ξέ­χα­σα την ε­ξά­τμι­ση, που χρη­σι­μο­ποιεί δύ­ο τε­λι­κά κα­ζα­νά­κια και προ­έρ­χε­ται α­πό την Skunk2. Τέ­λος, τη γε­νι­κή δια­χεί­ρι­ση την έ­χει α­να­λά­βει η μο­νά­δα της AEM Series II σε συ­νερ­γα­σί­α με έ­να wideband και το boost controller της HDI.

Για­τί ό­χι 9;

Ο κι­νη­τή­ρας στρο­φά­ρει μέ­χρι τις 8.000rpm, πράγ­μα ι­διαί­τε­ρα πα­ρά­ξε­νο για Honda. Ε­πί­σης, το V-TEC ε­νερ­γο­ποιεί­ται στις 4.200rpm, ο­πό­τε το ω­φέ­λι­μο φά­σμα λει­τουρ­γί­ας του έ­χει αλ­λά­ξει αρ­κε­τά. Το γε­γο­νός ό­τι εί­χα­με 1.000rpm λι­γό­τε­ρες, κό­στι­σε σε ε­πι­δό­σεις, κά­τι που εί­δα­με ό­ταν ε­πι­τα­χύ­να­με α­πό 2η σχέ­ση και 60km/h μέ­χρι τα 200km/h. Η 5η σχέ­ση φτά­νει στα 198,7km/h και χά­νο­νται πο­λύ­τι­μα δέ­κα­τα για την αλ­λα­γή σε 6η και μέ­χρι τα 200km/h. Ε­πί­σης, η πί­ε­ση του turbo κα­τά τη διάρ­κεια των με­τρή­σε­ων ή­ταν στο 1,25bar, πράγ­μα που ση­μαί­νει ό­τι ο κι­νη­τή­ρας α­πέ­δι­δε 530Ps. Οι λι­γό­τε­ρες 1.000rpm ε­πη­ρέ­α­σαν και την α­πό­δο­ση στο 0-100km/h, α­φού χά­σα­με δέ­κα­τα και στην αλ­λα­γή σε 2η και στην αλ­λα­γή σε 3η, με α­πο­τέ­λε­σμα να δού­με στην ο­θό­νη 5,33sec. Τα πρώ­τα 18 μέ­τρα δια­νύ­θη­καν σε 2,43sec, μιας και τα λά­στι­χα δεν ή­ταν και η κα­λύ­τε­ρη ε­πι­λο­γή, αν και ο σκο­πός του Gus εί­ναι να τα αλ­λά­ξει στο μέλ­λον με Toyo R1R. Τα 13,22sec πά­ντως για τα 400 μέ­τρα με τα 180,10km/h τα­χύ­τη­τας ε­ξό­δου δεν εί­ναι και ά­σχη­μα. Βέ­βαια, τα 9,22sec, που χρεια­στή­κα­με για το 100km/h-200km/h, εί­ναι κά­τι που μπο­ρεί να βελ­τιω­θεί με το α­νέ­βα­σμα του κό­φτη κα­τά 1.000rpm. Το turbo πά­ντως φαί­νε­ται ό­τι ξυ­πνά­ει στις με­σαί­ες στρο­φές, α­φού με 3η σχέ­ση α­πό τα 50km/h μέ­χρι τα 80km/h χρεια­στή­κα­με 3,21sec, ε­νώ α­πό τα 80km/h μέ­χρι τα 110km/h μό­λις 1,89sec.

Carbon, βλέ­πω carbon!

Και α­φού ζα­λι­στή­κα­με λί­γο με τις με­τρή­σεις και τον άρ­ρω­στο ή­χο που βγά­ζει ο κι­νη­τή­ρας και τα δύ­ο τε­λι­κά κα­ζα­νά­κια, ε­πι­στρέ­φου­με στα αν­θρα­κο­νή­μα­τα. Α­νοί­γο­ντας τις LSD πόρ­τες, το μά­τι πέ­φτει στα carbon τα­μπε­λά­κια που βρί­σκο­νται στο μαρ­σπιέ και στη συ­νέ­χεια στο carbon τα­μπλό, στην carbon κε­ντρι­κή κον­σό­λα. Ε­ξω­τε­ρι­κά ξε­χω­ρί­ζει με το μπρο­στά lip spoiler, τα side skirts της Spoon, το carbon κα­πό της Seibon, τους προ­φυ­λα­κτή­ρες του ΑΡ2 και διά­φο­ρες άλ­λες λε­πτο­μέ­ρειες που θα δεί­τε στον πί­να­κα α­να­λυ­τι­κά.

Τι θα άλ­λα­ζα;

Προ­σω­πι­κά θα α­νέ­βα­ζα τον κό­φτη του­λά­χι­στον κα­τά 1.000rpm πά­νω και με­τά θα έ­βγα­ζα τις πόρ­τες LSD. Εί­ναι ε­ντυ­πω­σια­κές ό­ταν το βγά­ζεις φω­το­γρα­φί­ες, αλ­λά με την κου­κού­λα κλει­στή το να προ­σπα­θή­σεις να βγεις α­πό ε­κεί μέ­σα, θυ­μί­ζει την δια­δι­κα­σί­α που χρειά­ζε­ται για να βγεις α­πό άρ­μα μά­χης. Του­μπα­ρι­σμέ­νο. Ο Gus έ­χει διά­φο­ρα πράγ­μα­τα στο μυα­λό του για το μέλ­λον, με­τα­ξύ άλ­λων κά­τι έ­λε­γε για body-kit της Amuse και με­γα­λύ­τε­ρο turbo και διά­φο­ρα άλ­λα!

ΤΕ­ΧΝΙ­ΚΑ ΧΑ­ΡΑ­ΚΤΗ­ΡΙ­ΣΤΙ­ΚΑ

ΚΙ­ΝΗ­ΤΗ­ΡΑΣ
Κυ­βι­σμός: 1.997cc
Διά­με­τρος x Δια­δρο­μή:  87mm x 84mm

Σχέ­ση Συ­μπί­ε­σης: 9,7:1
CP σφυ­ρή­λα­τα πι­στό­νια

ZRP Heavy Duty μπιέ­λες

Diamond πεί­ροι πι­στο­νιών

Darton dry sleeves

Supertech blockguard

Injector Dynamics μπεκ καυ­σί­μου 1.050cc/min

Walbro α­ντλί­α καυ­σί­μου 255lt/hr

Ferrea competition plus βαλ­βί­δες ει­σα­γω­γής/ε­ξα­γω­γής

Ferrea ο­δη­γοί βαλ­βί­δων

Ferrea τσι­μου­χά­κια βαλ­βί­δων

Ferrea ε­λα­τή­ρια βαλ­βί­δων

Ferrea retainers τι­τα­νί­ου

Skunk2 πε­τα­λού­δα

ARP βί­δες κε­φα­λής

ARP βί­δες στρο­φά­λου

ARP βί­δες μπιε­λών

ACL μέ­ταλ­λα

ACL Thrust washer

TiAL external wastegate 44mm

GReddy σκά­στρα

Mishimoto ψυ­γεί­ο νε­ρού

Mishimoto βε­ντι­λα­τέρ

Garrett GT3582R turbo

Skunk2 ε­ξά­τμι­ση 80mm

Custom πολ­λα­πλή ε­ξα­γω­γής

Custom downpipe

AEM wideband

HDI boost controller

Α­ΕΜ Series IΙ ΕCU

Samco Sports κο­λά­ρα σι­λι­κό­νης

D1 Spec δο­χεί­ο α­να­θυ­μιά­σε­ων λα­διού

 

ΜΕ­ΤΑ­ΔΟ­ΣΗ
Clutchmasters ε­ξά­φτε­ρος δί­σκος συ­μπλέ­κτη

S2000 AP2 κι­βώ­τιο τα­χυ­τή­των

S2000 AP2 δια­φο­ρι­κό

Α­ΜΑ­ΞΩ­ΜΑ-Ε­ΣΩ­ΤΕ­ΡΙ­ΚΟ
Lambo-Style doors

Spoon ε­μπρός μπά­ρα θό­λων

Spoon πί­σω μπά­ρα θό­λων

Carbon σή­μα­τα στα μαρ­σπιέ

Carbon κα­πά­κι πολ­λα­πλα­σια­στών

Carbon κα­πά­κι μπεκ

Carbon alcantara τι­μό­νι

AP2 ε­μπρός προ­φυ­λα­κτή­ρας

AP2 πί­σω προ­φυ­λα­κτή­ρας

lip spoiler ε­μπρός

Spoon style side skirts

OEM style α­ε­ρο­το­μή

Mohair κου­κού­λα

Buddyclub πί­σω φα­νά­ρια

Seibon carbon VS II κα­πό

APR GT3 carbon κα­θρέ­φτες

3Μ α­ντη­λια­κές μεμ­βρά­νες

Α­ΝΑΡ­ΤΗ­ΣΗ-ΦΡΕ­ΝΑ

BC type BR coilover kit

ΤΡΟ­ΧΟΙ

JR3 8,5Jx17in ε­μπρός, 9,5Jx17in πί­σω ζά­ντες

Kormoran UHP 215/45 ε­μπρός, 245/40 πί­σω ε­λα­στι­κά

TUNED BY:

STMPerformance

Ε­θνι­κής Α­ντι­στά­σε­ως 91

Α­χαρ­νές

Τηλ.: 211 11 11 150

 

ΜΕ­ΤΡΗ­ΣΕΙΣ

                                                                                                                      

ΔΙΑ­ΓΡΑΜ­ΜΑ Ε­ΠΙ­ΤΑ­ΧΥΝ­ΣΗΣ

 

Ε­ΠΙ­ΤΑ­ΧΥΝ­ΣΗ Α­ΠΟ ΣΤΑ­ΣΗ

ΚΜ/Η           SEC   STOCKCAR*

0-60                 2,73

0-80                 4,01

0-100               5,33

0-120               6,67

0-140               8,53

0-160               10,531

0-180               13,21

0-200               16,86

*Με­τρή­σεις

 

AΠΟ­ΜΑ­ΚΡΥΝ­ΣΗ Α­ΠΟ ΣΤΑ­ΣΗ

Μ        SEC    @        ΚΜ/Η

18        2,43     @        52,50

60        4,54     @        92,13

100      5,99     @        109,50

200      8,80     @        142,93

400      13,22   @        180,10

 

Roll με 2α
ΚΜ/Η            
SEC
60-120             3,70

60-160             7,05

60-200             11,76

100-200           9,22

 

ΡΕ­ΠΡΙΖ

ΚΜ/Η             SEC

50-80               3,21

80-110             1,89

 

Αρθρογράφος

 

Ανάκληση Hyundai στις ΗΠΑ

Ανάκληση Hyundai στις ΗΠΑ

Η Hyundai ανακοίνωσε πως κάνει ανάκληση 128.948 οχημάτων στις ΗΠΑ, λόγο ελαττώματος στα μέταλλα των μπιελών.